Algemene voorwaarden Schoonheidssalon & Visagiestudio


1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Eye on Beauty en een client waarop Eye on Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Bij het maken van een afspraak gaat de client automatisch met deze voorwaarden akkoord.


2. Inspanningen schoonheidssalon

De medewerker van Eye on Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

De medewerker van Eye on Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

De medewerker zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.


3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Eye on Beauty melden (telefonisch heeft de voorkeur). Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Eye on Beauty het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

Last minute plekken geboekt binnen 48 voor aanvang van de afspraak kunnen niet meer geannuleerd worden.

 

 

4. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


5. Betaling

Eye on Beauty vermeldt alle prijzen van de behandelingen en overige diensten duidelijk zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.

 


6. Aansprakelijkheid

Eye on Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding. Alle opdrachten van Eye on Beauty worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt. Cliënt verklaart bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.

Eye on Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

7. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Eye on Beauty.

Eye on Beauty moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Eye on Beauty geeft geen garantie op de resultaten van een behandeling. Resultaten zijn afhankelijk van diverse factoren. Persoonlijke omstandigheden kunnen invloed hebben op het resultaat.

Client dient zich te houden aan de gegeven adviezen voor de eventuele nabehandeling ( b.v 24 uur geen water in aanraking van wimpers of wenkbrauwen na lashlifting/lamination/hennabrows).

Indien er een klacht over de producten gegrond is zal Eye on Beauty dit overleggen met de fabrikant en komen met een passende oplossing. Indien Eye on Beauty en de client niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


8. Garantie

De cliënt is op de hoogte gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.

Eye on Beauty kan geen garantie geven op het resultaat van een behandeling. De reactie van de huid kan bij iedere client verschillen.

Betreft het een gellac behandeling waarbij de lak binnen twee dagen heeft losgelaten kan de client dit melden en zal dit, indien mogelijk, hersteld worden.

 

 

9. Beschadiging en/of diefstal

Eye on Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Eye on Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.


10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Eye on Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.


11. Recht

Op elke overeenkomst tussen Eye on Beauty en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Eye on Beauty. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Bij het maken van een afspraak gaat de client automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.Algemene voorwaarden Bruidsarrangement


- tijdens de proef word een huidverzorgingsadvies gegeven. Het is raadzaam dit nauwkeurig op te volgen om zo het optimale resultaat van de Visagie te garanderen.

- tijdens de proef word ook een haarverzorgingsadvies gegeven. Het is raadzaam dit op te volgen om zo het optimale resultaat te behalen.

-De te verlenen diensten op de afgesproken data (proef en dag van de bruiloft) zijn pas officieel vastgelegd als de aanbetaling is gedaan.

- de aanbetaling is 50% van het gekozen bruidsarrangement, dit dient te zijn voldaan voor de proefsessie . Het resterende bedrag dient uiterlijk 1 week voor de afgesproken datum plaats te vinden. Betaling mag contant of via de bank.

- indien men niet tevreden is over de verleende dienst is het wenselijk dit binnen 72 uur te melden zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken. Mocht hierna besloten worden niet verder te gaan met de samenwerking worden alleen de gemaakte kosten in rekening gebracht, indien deze nog niet zijn betaald.

- indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

* tot 30 dagen voor de opdracht kan kostenloos geannuleerd worden, alleen reeds gemaakte kosten worden dan in rekening gebracht.

* bij annulering 30 dagen voor de boeking zijn de annuleringskosten 30% van de opdracht

* bij annuleren vanaf de 30ste dag tot de 14e dag voor de boeking zijnde annuleringskosten 50% van de opdracht.

* bij annuleren vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de boeking zijn de annuleringskosten 50% van de opdracht.

* bij annulering vanaf de 7e dag voor de boeking zijn de annuleringkosten 100% van de kosten van de totale boeking.

- in geval van overmacht of ziekte van de visagiste/haarstyliste zal er in overleg met de Bruid een passende oplossing worden gezocht. Eye on Beauty werkt met diverse visagistes nauw samen. Het kan echter niet 100% gegarandeerd worden.

- in geval van diefstal of vernieling zullen maatregelen worden getroffen.

- voor alle afspraken die niet plaatsvinden op het vestigingsadres van Eye on Beauty word een kilometervergoeding voor berekend á €0,30 per km.

- vanaf 50 km in overleg

- afspraken buiten de salon vinden plaats op de begane grond of eerste/tweede verdieping, indien er met de lift getransporteerd moet worden is dit in overleg.